Verejné obstarávanie

                              PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa: OBEC CHMINIANSKE JAKUBOVANY
Sídlo: Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82,
082 33 Chminianska Nová Ves
IČO: 00 327 158
DIČ: 2020543173
Štatutárny zástupca: Jozef Lukáč, starosta obce
Tel. č.:  051 / 779 55 96
Fax: 051 / 779 55 96
E-mail: obecchjakubovany@mail.t-com.sk


Obec Chminianske Jakubovany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO”) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Komunitné centrum Chminianske Jakubovany“


Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Zákazka zverejnená dňa: 13.11.2013


Zverejnil: Jozef Lukáč


Názov zákazky: „Nábytok pre Základnú školu Chminianske Jakubovany“Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Zákazka zverejnená dňa: 27.01.2014


Zverejnil: Jozef Lukáč


Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Chminianske Jakubovany – Materská škola“Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Zákazka zverejnená dňa: 22.04.2016


Zverejnil: Bc. Jozef Lukáč