Dokumenty

Uznesenia
pdf Uznesenie 11/2013
Výzvy 2016
pdf Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Chminianske Jakubovany – Materská škola“
Výročné správy
pdf Správa auditora k účtovnej závierke
pdf Výročná správa obce 2013
pdf Záverečný účet obce 2013
pdf Overovanie výročnej správy auditorom
Výberové konania
pdf Voľne pracovné miesta ZŠ 2017 II.
pdf Voľne pracovné miesta ZŠ 2017
pdf Výberové konanie - Učiteľ/ka ZŠ 2016
pdf Výberové konanie - Učiteľ/ka ZŠ (1.stupeň)
pdf Výberové konanie - asistent terénneho sociálného pracovníka
pdf Výberové konanie - pracovníci komunitného centra
pdf Výberové konanie - Pedagogický asistent v materskej škole
pdf Výberové konanie - Riaditeľ - Základná škola
pdf Výberové konanie - Riaditeľ - Materská škola
pdf Výberové konanie - Pedagogický asistent v materskej škole
Verejné obstarávanie
doc Výzva na predkladanie ponúk
doc Výzva na predkladanie ponúk - nábytok
pdf Výzva na predkladanie ponúk - projektový manažér
Výzvy - júl 2013
doc Výzva - Odborný garant
Výberové konanie
pdf Terenný sociálny pracovník
Výzva - december 2012
pdf Výzva - Stravovanie pre zamestnancov, forma stravovania: strávne lístky
Výzvy - november 2012
pdf Výzva - Rekonštrukcia a úprava priestorov Pracovného inkubátora _"Tréningová firma" Chminianske Jakubovany
Výzvy - október 2012
pdf Výzva - Stravovanie pre zamestnancov a účastnikov kurzov, forma stravovania : stravné lístky
pdf Výzva - Publicita - Inzercia a propagácia projektu
pdf Mandátna zmluva č. 05-2012-FSR.pdf
pdf Mandátna zmluva č. 06-2012-FSR
pdf Výzva - Pracovné prístroje na prípravu a zriadenie tréningovej firmy
pdf Výzva - Materiál v stavebníctve - murárske a maliarske náradie
pdf Výzva - Dodanie multifunkčných zariadení
Výzvy - september 2012
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Príkazna zmluva 01/2012 FSR
pdf Mandátna zmluva č. 01-2012-FSR.pdf
pdf Mandátna zmluva č. 03-2012-FSR.pdf
pdf Výzva - Odborný garant 1
pdf Oznámenie o zrušení prieskumu trhu
pdf Výzva - Pracovné prístroje na prípravu a zriadenie tréningovej firmy
pdf Výzva - Pracovné odevy a obuv
pdf Mandátna zmluva č. 04-2012-FSR.pdf
Výzvy - júl 2012
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky 1
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky 2
pdf Výzva - občerstvenie pre CS
pdf Výzva - Odborný garant 2
pdf Výzva - Lektor, Lektorská činnosť
Výzvy - jún 2012
pdf Výzva - Verejný obstaraváteľ
pdf Výzva - Tlač a grafická úprava letákov o TP
pdf Výzva - Projektový manažér
pdf Výzva - Poskytovanie telekomunikačných služieb - mobilný mesačný paušal a internet
pdf Výzva - Označenie školiacich priestorov, budov a propagácia projektu.doc
pdf Výzva - Nákup kancelárskych potrieb a pomôcok
pdf Výzva - Inzercia a propagácia projektu
pdf Výzva - Finančný manažér
pdf Výzva - Dodanie počítačových zostáv, notebooku, dataprojektoru a príslušenstva
pdf Výzva - Dodanie multifukčných zariadení
pdf Výzva - Projektový manažér
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 2
pdf VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Dodatočné výberové konanie na pozíciu - Sociálny pracovník
pdf Výberové konanie - Sociálny pracovník
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
pdf Verejná vyhláška
Tlačivo na výrub stromov
Tlačivo na výrub stromov
doc Tlačivo na výrub stromov
Tlačivá pre daňové priznania
Tlačivá pre daňové priznania
pdf Poučenie k podaniu daňového priznania
pdf Daň z nehnuteľnosti FO
pdf Daň z nehnuteľnosti PO
pdf Daň z nehnuteľnosti PO - vznik daňovej povinnosti
pdf Potvrdenie o podaní daň. priznania
pdf Daň z bytov - vzor
pdf Daň z nehnuteľnosti FO - vznik daňovej povinnosti
pdf Daň zo stavieb viacucelov.
pdf Daň z nehnuteľnosti - dohoda spoluvlástnikov
Tlačiva k zápisu nehnuteľnosti do katastra
Tlačiva k zápisu nehnuteľnosti do katastra
doc Tlačiva k zápisu nehnuteľnosti do katastra
Tlačivá k stavebnému konaniu
Tlačivá k stavebnému konaniu
doc Žiadost o zriadenie vodnej stavby studne a na odber podzemnych vôd
doc Žiadosť o zmenu stavebného dozora
doc Žiadosť o vyznacenie pravoplatnosti na vydanie rozhodnutia
doc Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu
doc Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu v užívaní stavby
doc Žiadosť o súhlas s umiestnením zariadeni krátkodobého charakteru a prenosne rekl. zariadenie
doc Žiadosť o stavebné povolenie na inžiniersku stavbu
doc Žiadosť o predlženie doby výstavby
doc Žiadosť o povolenie informačného reklamného propagačného zariadenia
doc Žiadosť o odstránenie stavby
doc Žiadosť o obnovu, prístavbu a nadstavbu rodinného domu
doc Žiadosť o dodatočné povolenie stavby začatej bez povolenia
doc Ohlásenie drobnej stavby - elektrickej prípojky
doc Ohlasenie drobnej stavby
doc Návrh na zmenu územného rozhodnutia
doc Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej stavby
doc Návrh na vydanie územného rozhodnutia - nie jednoduche stavby
doc Návrh na vydanie rozhodnutia o vyvlastnení
doc Návrh na predlženie platnosti územného rozhodnutia